Amsterdam – Almere 2024

18 - 19 - 20 - 21 - 22 July

Lezingen | Meditatie | Sacred Songs en Mantra's | Concerten met Indiase Instrumenten | Persoonlijke Counseling | Hatha Yoga | Ayurvedische Hoofd- en Gezichtstherapie

The Science of Spirituality for Modern Times

De Wetenschap van Spiritualiteit voor de Moderne Tijd

Scroll naar beneden voor het registratieformulier! / Please scroll down for the registration form!

Program details

18 July Thursday, 19:00 - 21:30

de Roos
P.C. Hooftstraat 183, Amsterdam

Lees de uitnodiging in het Nederlands

De Wetenschap van Spiritualiteit voor de Moderne Tijd
Lezing, Meditatie en Sacred Songs met Satguru Sirio Ji

Satguru Sirio Ji heeft meer dan 50 jaar intensieve en diepgaande ervaring in de spirituele praktijk van Surat Shabd Yoga. Hij deelt dit belangeloos met iedereen die de wetenschap van spiritualiteit in de hedendaagse samenleving wil beoefenen.
“Als je wilt, is spiritualiteit heel wetenschappelijk. Als je een methode toepast zoals ze moet worden toegepast, krijg je het beoogde effect.” – Satguru Sirio Ji
Surat Shabd Yoga Meditatie is derde oog meditatie, die zich richt op het Innerlijke Licht en Geluid. Surat Shabd Yoga streeft ernaar de aandacht van de aspirant te verenigen met dit Innerlijke Licht en Geluid (wat de letterlijke betekenis van 'Surat Shabd Yoga' is). Satguru Sirio Ji moedigt een persoonlijke, directe ervaring aan van de Staat van Bewustzijn die lichaam en geest overstijgt.
“Ik geloof wat ik met mijn eigen ogen zie, en wat ik met mijn eigen oren hoor.” – Satguru Sirio Ji
Tijdens deze avond behandelt Satguru Sirio Ji zowel de theorie - gebaseerd op zijn eigen levenslange persoonlijke ervaring - als de praktijk van Surat Shabd Yoga. Satguru Sirio Ji ziet zingen als een krachtig middel om de geest te kalmeren en een sfeer te creëren die bevorderlijk is voor meditatie. Tijdens de avond, en voordat hij je in meditatie leidt, zal hij Sacred Songs en Mantra's zingen.
“Het zingen van Bhajans is bedoeld om ontvankelijkheid te ontwikkelen en te vergroten. Wanneer we de Bhajans zingen, gebeurt er iets binnenin ons lichaam, heel diep in onze cellen. Dit menselijk lichaam bestaat voor minstens zeventig procent uit water. Vloeistoffen worden heel gemakkelijk beïnvloed door hogere frequenties. Er zijn studies gedaan naar de moleculen van water. Voor het zingen van Sacred Songs en Mantra's zijn ze chaotisch vormloos, maar wanneer ze worden blootgesteld aan deze hogere frequenties, nemen ze de harmonieuze vormen van Mandala's of Jantra’s aan.” – Satguru Sirio Ji
Tijdens het zingen en spreken maakt Satguru Sirio Ji oogcontact met zijn luisteraars. Hij ziet ogen als luiken van de ziel, waardoor twee derde van de (spirituele) overdracht plaatsvindt. Deze praktijk van Darshan heeft effect wanneer het met een open geest en hart wordt verwelkomd.
“Net als een baby, die geen angst heeft om anderen in de ogen te kijken, zouden wij geen angst moeten hebben om elkaar in de ogen te kijken.” – Satguru Sirio Ji

Read the invitation in English

The Science of Spirituality for Modern Times
Lecture, Meditation and Sacred Songs with Satguru Sirio Ji

Satguru Sirio Ji has more than 50 years of intensive, profound experience in the spiritual practice of Surat Shabd Yoga. He shares this without self-interest with anyone who wants to put into practice the Science of Spirituality in nowadays society.

“If you like, spirituality is very scientific. If you apply the laws as they have to be applied, you get the effect.” – Satguru Sirio Ji

Surat Shabd Yoga Meditation is third eye meditation, which focuses on the Inner Light and Sound. Surat Shabd Yoga aims at uniting the attention of the aspirant with this Inner Light and Sound (which is the literal meaning of ‘Surat Shabd Yoga’). Satguru Sirio Ji encourages a personal, firsthand experience of the State of Consciousness that transcends body and mind.

“I believe what I see with my own eyes, and what I hear with my own ears.” – Satguru Sirio Ji

In this evening Satguru Sirio Ji covers both the theory - based on his own lifelong personal experience – and practice of Surat Shabd Yoga. Satguru Sirio Ji understands singing as a powerful tool to calm the mind and to provoke an atmosphere which is conducive to meditation. During the evening and before guiding you into meditation he will sing Sacred Songs and Mantras.

“The Bhajan singing is meant to develop and increase receptivity. When we sing the Bhajans something happens inside of our body, very deep inside of our cells. This human body is made at least seventy percent out of water. Liquids are very easily affected by higher frequencies. There are studies done on the molecules of water. Before the singing of Sacred Songs and Mantras they’re shapeless, but when exposed to these higher frequencies they take the harmonious forms of Mandalas or Jantras.” – Satguru Sirio Ji

During singing and speaking, Satguru Sirio Ji makes eye contact with his listeners. He understands the eyes as windows of the soul, through which two third of his teachings are conveyed. This practice of Darshan can be understood as a gift of unconditional love, a spiritual transmission that brings about its effect when welcomed with an open mind and heart.

“Like a baby, who has no fear of looking into the eyes of others, we should have no fear of looking into each other's eyes.” – Satguru Sirio Ji

19 July Friday, 19:00 - 21:30

de Horizon, Neighbourhood Centre (Combiwel buurtwerk)
Zaandammerplein 50, Amsterdam

Lees de uitnodiging in het Nederlands

Sacred Music concert met Indiase instrumenten en de lezing ‘The Science of Spirituality for Modern Times’.

Dit is het evenement waarmee het welzijnsweekend wordt geopend. Dit weekend, dat in wijkcentrum De Horizon wordt georganiseerd, staat in het teken van mentale hygiëne en mentaal welzijn.
Iedereen is welkom om deel te nemen en een nieuw experiment te beginnen, om zo een stap voorwaarts te zetten naar gezonde mentale gewoonten. In deze moderne tijd wordt onze geest voortdurend gebombardeerd met eindeloze input: (bewegend) beeld, geluiden, informatie. Het is zeer aan te raden om een paar uur te ‘stoppen’ en tijd te besteden aan ons welzijn, door deze avond te luisteren naar de wijze woorden van iemand met meer dan 50 jaar ervaring op dit gebied. Tijdens de lezing kunnen we ook genieten van opbeurende en ontspannende melodieën van Sacred Songs en Mantra’s, begeleid door Indiase instrumenten.
Mis deze kans niet - dit is een prachtige gelegenheid voor een uitzonderlijke ontmoeting die je
leven zou kunnen veranderen en aanzienlijk verbeteren.

 

Read the invitation in English

Sacred Music concert with Indian instruments and the lecture ‘The Science of Spirituality for Modern Times’.

This event opens the wellness weekend organised in the Horizon neighbourhood centre, dedicated to mental hygiene and wellbeing.
Everyone is welcome to participate, make a new experiment, and step forward towards healthy mental habits.
In these modern times, our mind is continuously bombarded with endless inputs, colours, sounds, noises, and information. So it is highly advised to stop for a few hours and dedicate time to our well-being by listening to the wise words of someone with more than 50 years of experience in this field. Over the lecture, we can also enjoy uplifting and relaxing melodies of sacred songs, accompanied by Indian instruments.
Don't miss the chance - this is a wonderful occasion for an exceptional meeting that might change and greatly improve your life.

 

 

20-21 July Saturday - Sunday, 7:00 - 21:30

de Horizon, Neighbourhood Centre (Combiwel buurtwerk)
Zaandammerplein 50, Amsterdam

Lees de uitnodiging in het Nederlands

Een gezonde mentale hygiëne is essentieel voor fysiek en mentaal evenwicht en welbevinden. In een samenleving waar we worden blootgesteld aan een continue stroom van prikkels, is het belangrijker dan ooit om vaardigheden te leren om onszelf ‘mentaal schoon te spoelen'. Tijdens het welzijnsweekend in De Horizon van 19 t/m 21 juli, zullen zeer ervaren Satguru Sirio Ji (50+ jaar ervaring in Surat Shabd Yoga meditatie en 25+ jaar ervaring in Ayurvedische therapie) en yogadocente en Ayurvedisch therapeute Dori Ji je voorzien van tools om innerlijk in evenwicht te blijven.

Oefen meditatievaardigheden onder begeleiding van iemand met meer dan vijftig jaar ervaring, laat je meevoeren door zang begeleid door Indiase instrumenten, geniet van een Ayurvedische therapeutische massage, oefen ontspannende ademhalingstechnieken en therapeutische Hatha yoga, en laat je inspireren door lezingen en persoonlijke coaching. Er zijn geen kosten verbonden aan het programma. Elk onderdeel van het programma is gratis bij te wonen. We stellen het op prijs als je je vooraf aanmeldt en jouw plek reserveert via het registratieformulier op deze pagina of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: siriosatsang.amsterdam@gmail.com.

Om het ook voor ouders mogelijk te maken aan het programma deel te nemen, kunnen kinderen van 5 t/m 10 jaar deelnemen aan een kinderatelier onder begeleiding van een gecertificeerde workshopdocent. Ook deze workshops zijn gratis bij te wonen. Vooraf aanmelden is vereist.

19 juli

19:00 – 21:30: Sacred Music concert met Indiase instrumenten en de lezing ‘The Science of Spirituality for Modern Times’.

20 en 21 juli

7:00 – 9:00: Early Bird begeleide meditatiesessie, Sacred Songs en mantrazang met Satguru Sirio Ji (50+ jaar ervaring).

10:30 – 12:30: Ontspannende ademhalingstechnieken en therapeutische Hatha Yoga met Dori Ji. Aansluitend een meditatiesessie met Satguru Sirio Ji

10:30 – 12:30: Kinderatelier onder begeleiding van gediplomeerde atelierpedagogen Tamar en Sarah

14:30 – 16:00: 15 minuten Aryuvedische hoofd- en gezichtsmassage door Dori Ji (registratie is verplicht!)

15:00 – 16:00: Persoonlijke Counseling door Satguru Sirio Ji (registratie is verplicht!)

14:30 – 16:00: Kinderatelier onder begeleiding van atelierpedagogen Tamar en Sarah

16:30 – 18:30: Sacred Songs, de lezing ‘Spirituele Wetenschap voor de Moderne Tijd’ en een Q&A met Satguru Sirio Ji

16:30 – 18:30: Kinderatelier onder begeleiding van gediplomeerde atelierpedagogen Tamar en Sarah.

20:00 – 21:30: ‘Out of the Darkness comes the Light’ – Sacred Music Concert met Indiase instrumenten.

Read the program in English

Healthy mental hygiene is essential for physical and mental balance and well-being. In a society where we are exposed to an incessant stream of stimuli, it is more important than ever to learn skills to 'clean ourselves mentally'. During the wellness weekend at De Horizon from July 19 to 21, highly experienced Satguru Sirio Ji (50+ years of experience in Surat Shabd Yoga meditation and 25+ years experience in Aryuvedic therapies) and yoga instructor and Ayurvedic therapist Dori Ji will provide you with tools to maintain inner balance.
Practice meditation skills under the guidance of someone with more than fifty years of experience, be carried away by singing accompanied by Indian instruments, enjoy an Ayurvedic therapeutic massage, practice relaxing breathing techniques and therapeutic Hatha yoga, and be inspired by lectures and personal coaching. There are no costs associated with the program. Each part of the program is free to attend, but registration is required through the registration form on this page or by sending an email to the following address: siriosatsang.amsterdam@gmail.com.
To make it possible for parents to participate, children aged 5 to 10 can attend a children's workshop supervised by a certified workshop educator during some parts of the program. Registration in advance is required. Also these workshops are for free.

July 19th
7:00 PM – 9:30 PM: Sacred Music concert with Indian instruments and the lecture "The Science of Spirituality for Modern Times."

July 20th and 21st
7:00 AM – 9:00 AM: Early Bird Meditation session, Sacred Song and mantra singing with Satguru Sirio Ji (50+ years of experience).
10:30 AM – 12:30 PM: Relaxing breathing techniques and therapeutic Hatha Yoga with Dori Ji, followed by a meditation session with Satguru Sirio Ji.
10:30 AM – 12:30 PM: Children's workshop supervised by certified workshop educators Tamar and Sarah.
2:30 PM – 4:00 PM: 15-minute Ayurvedic head and facial massage by Dori Ji (only upon registration!).
3:00 PM – 4:00 PM: Personal Counselling by Satguru Sirio Ji (only upon registration!).
2:30 PM – 4:00 PM: Children's workshop supervised by workshop educators Tamar and Sarah.
4:30 PM – 6:30 PM: Sacred Songs, a continuation of the lecture "The Science of Spirituality for Modern Times" and a Q&A with Satguru Sirio Ji.
4:30 PM – 6:30 PM: Children's workshop supervised by certified workshop educators Tamar and Sarah.
8:00 PM – 9:30 PM: "Out of the Darkness comes the Light" – Sacred Music Concert with Indian instruments.

22 July Monday, 19:00 - 21:30

GAIA House of Yoga
Giraffeweg 10, Almere

Lees de uitnodiging in het Nederlands

Satguru Sirio Ji is een unieke Surat Shabd Yoga meditatiemeester uit Toscane met meer dan 50 jaar aan intensieve, diepgaande meditatiepraktijk. Hij deelt deze innerlijke rijkdom zonder zelfbelang, met de enige intentie van hulp te zijn voor anderen.

Het achtvoudige pad van Patanjali, Jnana Yoga, Karma Yoga en Bhakti yoga, zijn allemaal onderdeel van de bijzondere weg die Sirio Ji vanaf 20-jarige leeftijd - onder begeleiding van zijn spirituele meesters Kirpal Singh en Ajaib Singh - heeft afgelegd. Met de Sant Bani Ashram die hij op 25-jarige leeftijd in Toscane oprichtte, liet en laat hij een voorbeeld zien van een leven van onbaatzuchtige dienstverlening aan iedereen die een spiritueel georiënteerd leven wil leiden. Voor meer over Surat Shabd Yoga, Meester Sirio Ji en zijn bijzondere weg en werk, zie: https://siriosatsang.com

De Wetenschap van Spiritualiteit voor de Moderne Tijd
Lezing, Meditatie en Sacred Songs met Satguru Sirio Ji

“Als je wilt, is spiritualiteit heel wetenschappelijk. Als je een methode toepast zoals ze moet worden toegepast, krijg je het beoogde effect.” – Satguru Sirio Ji
Surat Shabd Yoga Meditatie is derde oog meditatie, die zich richt op het Innerlijke Licht en Geluid. Surat Shabd Yoga streeft ernaar de aandacht van de aspirant te verenigen met dit Innerlijke Licht en Geluid (wat de letterlijke betekenis van 'Surat Shabd Yoga' is). Satguru Sirio Ji moedigt een persoonlijke, directe ervaring aan van de Staat van Bewustzijn die lichaam en geest overstijgt.
“Ik geloof wat ik met mijn eigen ogen zie, en wat ik met mijn eigen oren hoor.” – Satguru Sirio Ji
Tijdens deze avond behandelt Satguru Sirio Ji zowel de theorie - gebaseerd op zijn eigen levenslange persoonlijke ervaring - als de praktijk van Surat Shabd Yoga. Satguru Sirio Ji ziet zingen als een krachtig middel om de geest te kalmeren en een sfeer te creëren die bevorderlijk is voor meditatie. Tijdens de avond, en voordat hij je in meditatie leidt, zal hij Sacred Songs en Mantra's zingen.
“Het zingen van Bhajans is bedoeld om ontvankelijkheid te ontwikkelen en te vergroten. Wanneer we de Bhajans zingen, gebeurt er iets binnenin ons lichaam, heel diep in onze cellen. Dit menselijk lichaam bestaat voor minstens zeventig procent uit water. Vloeistoffen worden heel gemakkelijk beïnvloed door hogere frequenties. Er zijn studies gedaan naar de moleculen van water. Voor het zingen van Sacred Songs en Mantra's zijn ze chaotisch vormloos, maar wanneer ze worden blootgesteld aan deze hogere frequenties, nemen ze de harmonieuze vormen van Mandala's of Jantra’s aan.” – Satguru Sirio Ji
Tijdens het zingen en spreken maakt Satguru Sirio Ji oogcontact met zijn luisteraars. Hij ziet ogen als luiken van de ziel, waardoor twee derde van de (spirituele) overdracht plaatsvindt. Deze praktijk van Darshan heeft effect wanneer het met een open geest en hart wordt verwelkomd.
“Net als een baby, die geen angst heeft om anderen in de ogen te kijken, zouden wij geen angst moeten hebben om elkaar in de ogen te kijken.” – Satguru Sirio Ji

Read the invitation in English

Satguru Sirio Ji is a unique Surat Shabd Yoga master from Tuscany with over 50 years of intensive, profound meditation practice. He shares this inner wealth selflessly, with the sole intention of being of help to others.
The eightfold path of Patanjali, Jnana Yoga, Karma Yoga, and Bhakti Yoga are all part of the special path that Satguru Sirio Ji has followed since the age of 20, under the guidance of his spiritual masters, Kirpal Singh and Ajaib Singh. With the Sant Bani Ashram, which he founded at the age of 25 in Tuscany, he has shown and continues to show an example of a life of selfless service to everyone who wants to lead a spiritually oriented life. For more information about Surat Shabd Yoga, Master Sirio Ji, and his special path and work, please visit siriosatsang.com

The Science of Spirituality for Modern Times
Lecture, Meditation and Sacred Songs with Satguru Sirio Ji

“If you like, spirituality is very scientific. If you apply the laws as they have to be applied, you get the effect.” – Satguru Sirio Ji

Surat Shabd Yoga Meditation is third eye meditation, which focuses on the Inner Light and Sound. Surat Shabd Yoga aims at uniting the attention of the aspirant with this Inner Light and Sound (which is the literal meaning of ‘Surat Shabd Yoga’). Satguru Sirio Ji encourages a personal, firsthand experience of the State of Consciousness that transcends body and mind.

“I believe what I see with my own eyes, and what I hear with my own ears.” – Satguru Sirio Ji

In this evening Satguru Sirio Ji covers both the theory - based on his own lifelong personal experience – and practice of Surat Shabd Yoga. Satguru Sirio Ji understands singing as a powerful tool to calm the mind and to provoke an atmosphere which is conducive to meditation. During the evening and before guiding you into meditation he will sing Sacred Songs and Mantras.

“The Bhajan singing is meant to develop and increase receptivity. When we sing the Bhajans something happens inside of our body, very deep inside of our cells. This human body is made at least seventy percent out of water. Liquids are very easily affected by higher frequencies. There are studies done on the molecules of water. Before the singing of Sacred Songs and Mantras they’re shapeless, but when exposed to these higher frequencies they take the harmonious forms of Mandalas or Jantras.” – Satguru Sirio Ji

During singing and speaking, Satguru Sirio Ji makes eye contact with his listeners. He understands the eyes as windows of the soul, through which two third of his teachings are conveyed. This practice of Darshan can be understood as a gift of unconditional love, a spiritual transmission that brings about its effect when welcomed with an open mind and heart.

“Like a baby, who has no fear of looking into the eyes of others, we should have no fear of looking into each other's eyes.” – Satguru Sirio Ji

Registratieformulier / Registration form

Aan welk(e) programma('s) wil je deelnemen?/ In which program(s) would you like to participate?(required)

 

Als je de informatie die je zoekt niet hebt gevonden, aarzel dan niet om rechtstreeks contact met ons op te nemen via het registratieformulier of stuur een e-mail naar siriosatsang.amsterdam@gmail.com en we beantwoorden graag al je vragen.

If you haven't found the information you were looking for, don't hesitate to contact us directly through the registration form or email us at siriosatsang.amsterdam@gmail.com and we're happy to reply to any inquiry.

You can share the information with friends and family with just one click!